Disciplinski pravilnik športnega društva »Žok Puconci« Puconci

Na podlagi 31., 32. in 33. člena Statuta športnega društva »ŽOK PUCONCI« Puconci, je upravni odbor dne 1.2.2008 na svoji 4. redni seji sprejel:

 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK ŠPORTNEGA DRUŠTVA

»ŽOK PUCONCI« PUCONCI

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost, določa organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti ter predpisuje postopek za ugotavljanje te odgovornosti. Uporablja se za vsa področja, kjer se izvaja društvena aktivnost.

2. člen

Pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dogodki in dejanja pri katerih se kršijo statut in drugi akti športnega društva »ŽOK PUCONCI« Puconci (v nadaljevanju: društvo). Uporablja se tudi, kadar se z nedisciplino društva povzroči moralna ali materialna škoda društva. Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane društva (v nadaljevanju: člani), ne glede na kraj storitve disciplinske kršitve.

3. člen

Disciplinska komisija (v nadaljevanju: komisija) je organ društva, ki vodi disciplinski postopek ter izreka disciplinske ukrepe članom. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Člane komisije izvoli občni zbor. Izvoljeni so za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Člani komisije morajo biti polnoletni. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika komisije. Komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru.

4. člen

Komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe na I. stopnji. Za veljavno izrekanje sklepov oziroma disciplinskih ukrepov morajo biti prisotni vsi trije člani komisije. Sklepi pa so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

5. člen

Zoper sklep komisije se lahko v roku osmih dneh pritožita član, ki mu je bil izrečen ukrep in predlagatelj. O podani pritožbi odloča na drugi stopnji občni zbor. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 

II. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN PREDPISOVANJE TER IZREKANJE KAZNI

6. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava komisija so:

 • kršitve določb statuta in drugih aktov društva,
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

7. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče komisija so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

8. člen

Komisija izbere ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin. Pri tem upošteva:

 • težo kršitve oziroma spora,
 • omogočanje normalnega dela društva,
 • nevarnost in škodo, ki je bila povzročena,
 • preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov,
 • dosedanje obnašanje in morebitne prejšnje kršitve člana.

9. člen

Komisija je dolžna voditi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih ukrepov.

10. člen

Opomin se izreče za lažje kršitve in za tiste hujše kršitve, ki so milejše narave ali pa se ugotovi, da so obstajale take olajševalne okoliščine, da bo že z opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa. Javni opomin se izreče za ponavljajoče kršitve, kot tudi za hujše kršitve, za katere se ugotovi, da niso obstajale olajševalne okoliščine. Izključitev se lahko predpiše za najhujše disciplinske kršitve, izreče pa se lahko tudi za ponavljajoče disciplinske kršitve v primeru, da član:

 • krši dolžnosti, ki so določene s statutom in drugimi akti društva,
 • zavestno ravna proti interesom in ugledu društva,
 • je pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki škodujejo ugledu društva in
 • kljub pisnem opominu ne plača članarine.

11. člen

O izključitvi člana iz društva, odloča komisija s pisnim sklepom. Komisija lahko praviloma izreče izključitev, če je član prejel že javni opomin. V primeru, da gre za najhujše kršitve, ki onemogočajo normalno delo društva ali imajo negativen odmev v javnosti, lahko komisija izreče takojšnjo izključitev brez predhodnih ukrepov. Po izključitvi se lahko član v skladu z določbami statuta društva, ponovno včlani v društvo šele čez dve leti. Komisija izreče izključitev tudi v primeru, če član kljub pisnemu opominu, ki mu ga posreduje upravni odbor društva, ne plača članarine.

 

III. DISCIPLINSKI POSTOPEK

12. člen

Disciplinski postopek se začne na podlagi pisne prijave oziroma pisne zahteve članov ali organov društva. Prijava mora biti naslovljena na komisijo. Če je prijava naslovljena na drug organ društva, jo ta nemudoma posreduje komisiji. Prijava mora vsebovati ime in podpis predlagatelja, ime člana, zoper katerega se predlaga uvedba disciplinskega postopka in opis storjene disciplinske kršitve.

13. člen

Disciplinski prekršek zastara, če je od dogodka ali dejanja preteklo več kot šest mesecev. Postopek pa se ne more uvesti, če je prijava podana po več kot tridesetih dneh:

 • od dneva storitve prekrška,
 • od dneva pravnomočne obsodbe, navedene v 3. alineji, 2. odstavka, 10. člena tega pravilnika.

Disciplinski prekršek ne zastara v primeru neplačane članarine.

14. člen

Komisija pred odločitvijo o sklepu pokliče toženega člana, da se izjasni o očitanem prekršku. Komisija, ki obravnava primer, lahko ugotavlja okoliščine prekrška tudi na podlagi pogovorov s člani, ki so kakorkoli povezani s kršitvijo in na druge načine. Disciplinski postopek je javen in hiter. Če kršitelj ne pride na zaslišanje oziroma ne poda pisne izjave, se odločitev lahko sprejme na osnovi zbranih podatkov brez njegove prisotnosti.

15. člen

O zaslišanju posameznikov ter o morebitni ustni obravnavi, se vodi zapisnik (zapisnik o razgovoru, zapisnik o ustni obravnavi), ki ga podpišejo vsi člani komisije, zapisnikar (lahko je član komisije), zaslišani oziroma sodelujoči na ustni obravnavi. Komisija mora obvezno sklicati ustno obravnavo, ko je iz vsebine prijave razvidna kršitev, na podlagi katere bi se lahko članu izrekel ukrep izključitve. Drugi odstavek tega člena ne velja za disciplinsko kršitev, ko član kljub pisnem opominu ne plača članarine. Komisija v tem primeru, na podlagi prijave oziroma predloga upravnega odbora izda sklep o izključitvi člana iz društva. Obdolžencu mora ostati od prejema vabila na obravnavo do datuma obravnave najmanj 5 dni za pripravo obrambe.

16. člen

Komisija izda sklep na podlagi posvetovanja in glasovanja, ki poteka za zaprtimi vrati, brez navzočnosti javnosti. Če komisija ugotovi, da ni bilo disciplinskega prekrška, ustavi postopek. V kolikor ugotovi, da je bila prijava lažna in zlonamerna, začne postopek proti predlagatelju prijave.

17. člen

Če komisija izreče ukrep izključitve, o odločitvi vedno izda pisno obvestilo-sklep. V ostalih primerih pa pisno obvestilo izda samo na zahtevo stranke postopka (predlagatelja ali člana, zoper katerega je bil izrečen ukrep). Pisno obvestilo o odločitvi mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu. Komisija mora stranki postopka posredovati pisno obvestilo o odločitvi v roku 15 dneh. Če stranka ne zahteva izdaje pisnega obvestila, mora predsednik komisije poučiti osebo, zoper katero je tekel postopek in predlagatelja, o pravnih sredstvih.

 

IV. PRAVNA SREDSTVA

18. člen

Zoper odločitev komisije v rednem disciplinskem postopku, se sme vložiti pritožba v 8 dneh po vročitvi pisnega obvestila. V primeru, da komisija samo ustno posreduje odločitev, prične teči 8 dnevni rok za podajo pritožbe, ko član izve za odločitev komisije. Zoper sklep komisije ima stranka postopka pravico do pritožbe na občni zbor, ki kot drugostopenjski organ dokončno odloči o zadevi. V skladu z določbami statuta, občni zbor sprejme odločitev z večino glasov navzočih članov.

19. člen

Pritožba mora obsegati:

 • navedbo odločitve, zoper katero se vlaga,
 • pritožbene razloge in obrazložitev,
 • podpis.

20. člen

Pritožba se vloži pri komisiji, katera nepravilno in nepravočasno pritožbo zavrže. Predsednik komisije izroči pravilno in pravočasno pritožbo občnemu zboru ter člane seznani z ugotovitvami komisije.

 

V. IZVRŠITEV SANKCIJ

21. člen

Javni opomin se izvrši tako, da se objavi v kakršnemkoli sporočilu, ki ga društvo pošilja vsem članom oziroma predsednik komisije seznani člane na občnem zboru.

 

VI. KONČNA DOLOČBA

22. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor društva.

Puconci, 1.2.2008

Obišči nas
Aktualna obvestila in dogodke najdete na naši Facebook strani
facebook.com/zokpuconci
Sponzorji
 • Murexim Kema
 • Ac-Profekt, prodaja in servis vozil d.o.o.
 • Transpak d.o.o.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.
 • Občina Puconci
 • CEROP d.o.o.
 • Püngrad, Javno Komunalno Podjetje d.o.o.
 • Teo - Ten, d.o.o., podjetje za proizvodnjo in trgovino
 • Pomurske lekarne
 • SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.
 • ROTO GROUP d.o.o.
 • Animus d.o.o. - grafična delavnica
 • ABC Maziva d.o.o.
 • BTS Company d.o.o.
 • CDC d.o.o.
 • Krajevna skupnost Puconci
 • Messer Slovenija