O klubu
Ekipa
Ekipa članic Ekipa kadetinj Ekipa starejših deklic Ekipa mini odbojke
Tekmovanja
Članice - 1B. DOL playout Kadetinje - 2.liga / sk. A Starejše deklice - 2.liga / sk.A Pokal Slovenije
Galerija
Album Članice Album Razno Arhiv galerij
Dokumenti
Etični kodeks Pravila obnašanja in obveznosti Statut Disciplinski pravilnik Pravilnik o članstvu Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pristopna izjava za članstvo
O klubu Obišči nas
 

Pravila obnašanja in obveznosti igralk ŽOK Puconci ter dolžnosti in ravnanja ŽOK Puconci do igralk posameznih ekip

Pravil določajo ravnanja igralk ŽOK Puconci v procesu udeležbe in izvajanju treningov, tekem in drugih ravnanj, povezanih z delovanjem kluba ter dolžnosti in ravnanja kluba do igralk posameznih ekip ter vzpodbujati razvoj aktivnih odbojkaric.

Član – aktivna odbojkarica ŽOK Puconci lahko postane vsak, ki ima motorične in moralne sposobnosti in jih želi razvijati v sredini kluba. Za vpis v klub mora kandidatka podpisati pristopno izjavo za ŽOK Puconci (za mladoletne pristopno izjavo podpišejo starši ali zakoniti zastopniki ), priložiti vse potrebne dokumente in fotografijo za registracijo člana pri OZS, plačati članarino (vadnino) za tekoče leto.

 

1. DOLŽNOSTI IGRALK NA TRENINGIH

1. člen

Termini treningov so določeni vnaprej in so objavljeni na spletni strani kluba ali z drugimi primernimi oblikami obvestil (oglasna deska, el. pošta, ustna obvestila trenerji ali tehnične vodje ekipe). O morebitnih odpovedi ali spremembah urnika, Vas obvešča trener ali tehnični vodja posamezne ekipe !

2. člen

Prisotnost igralk posameznih ekip na treningu je zaradi zagotavljanja učinkovitosti le- tega NUJNA. Morebitno in upravičeno odsotnost je potrebno javiti trenerju pred začetkom treninga, praviloma pa vsa en dan prej.

3. člen

Pravočasno prihajanje na trening je sestavni del treninga. Igralke naj prihajajo na trening vsaj 15 minut pred pričetkom. Za prevoze igralk na treninge so odgovorni starši ali igralke same.

4. člen

Igralke naj pridejo na trening normalno oblečeni in se na to v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga.

5. člen

Igralke naj za trening oblečejo športno opremo. Športno opremo predstavljajo primerno obuvalo za športne dvorane ali za trening na prostem, kratke hlačke ter primerna majica (v upravičenih razlogih tudi druga primerna oprema).

6. člen

Pred treningom igralke praviloma snamejo ves nakit in ostale modne dodatke (verižice, zapesnice, ure, …) ter izpraznijo usta (bonboni, žvečilni gumiji, …). Za izgubljene oz. ukradene predmete v športni dvorani ali drugih prostorih, kjer se izvaja trening, ŽOK Puconci ne odgovarja.

7. člen

Napitke (zelo priporočljivo) lahko na igrišče igralke prinašajo le v bidonih ali drugih primernih plastičnih embalažah. Steklenih embalaž ni dovoljeno nositi v športne dvorane.

8. člen

V slačilnici je upoštevati hišni red, ki ga zahteva športna dvorana ali drug prostor, kjer se opravlja trening. Namerno poškodovanje klubske lastnine ali lastnine upravitelja športne dvorane spada med prekrške pravil kluba, zato vso škodo poravna povzročitelj.

9. člen

Uporaba mobilnih telefonov na treningu ni dovoljena!

10. člen

V času vadbenega procesa staršem vstop v garderobo in na igrišče ni dovoljen razen kot to želi oz. zahteva trener!

11. člen

Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci, razen v izjemnih primerih, ko to dovoli trener vadbene skupine;

12. člen

Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali pa celo med treningom. Če mora igralka predčasno zapustiti trening zaradi drugih obveznosti, se o tem obvesti trenerja pred začetkom vadbe. Trenerja je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek, ki bo potekal v prostorih kjer se izvaja vadbeni proces.

13. člen

Trener je v času treninga zadolžen za igralke in je edini, ki odloča o poteku treninga. Med treningom se igralke držijo navodil trenerja, ki jih lahko ob neizpolnjevanju navodil in nediscipliniranosti odstrani s treninga.

 

RAVNANJA PRI TEKMAH

14. člen

Igralke prihajajo na zbor pred tekmo pravočasno. Zbor igralk v primeru tekme v domači dvorani je najmanj 60 minut pred tekmo. V primeru gostovanja čas in kraj odhoda določi tehnični vodja ekipe v soglasju s trenerjem.

15. člen

Prihod na tekmo je v uradni klubski opremi (če je ta določena).

16. člen

Če se igralka , ki je bila planirana za tekmo, iz kakršnegakoli razloga ne tekme more udeležiti, mora o tem trenerja obvestiti takoj, ko izve za ta razlog, najkasneje dan pred tekmo.

17. člen

Zbor igralk pred tekmo je namenjen prijavi in pripravi na tekmo. V pripravo sodi preoblačenje, dajanje navodil in napotkov trenerja ter ogrevanje igralcev.

18. člen

Na vseh tekmah morajo igralke uporabljati uradno klubsko opremo, ki je določena. V primeru prevažanja igralk z vozili, ki jih upravljajo člani ŽOK Puconci, starši mladoletnih igralk soglašajo (pisno soglasje) , da jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost oziroma na odgovornost podpisane ga starša oz. skrbnika

19. člen

O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posamezne igralke ter o načinu igre odloča trener. V primeru nestrinjanja, ki mora biti utemeljeno in realno prikazano, je možen pogovor s trenerjem in vodstvom kluba (tehnični vodja ekipe namestnik ali predsednik kluba)!

 

DRUGA RAVNANJA

20. člen

Od vseh igralk se pričakuje korekten in spoštljiv odnos do vseh članov upravnega odbora kluba ter upoštevanje navodil in usmeritev tehničnih vodij posameznih ekip, tajnika in predsednika kluba, ki so povezana z organizacijskimi zadevami kluba v celoti ali za posamezne ekipe !

21. člen

Vse igralke skrbno ravnajo z vso zadolženo klubsko opremo ter jo takoj po tekmovalni sezoni ali prej na zahtevo vodstva kluba, vrnejo klubu. V kolikor se oprema v določenem roku ne vrne, kljub uporabniku – igralki izstavi račun v višini cene zadolžene opreme.

22. člen

V primeru, da si drug klub želi, da igralka ŽOK Puconci nastopi za njihovo ekipo na turnirju, mora biti o tem predhodno obveščen trener in dati pozitivno mnenje o zadevi. V primeru, da igralec brez vednosti matičnega kluba nastopi za drug klub, se dejanje smatra za kršenje klubskih pravil.

23. člen

V primeru, da igralke oziroma njihove zastopnike v zvezi igranja za druge klube, kličejo trenerji ali predstavniki drugih klubov je nujno, da se o tej zadevi čim prej obvesti trenerja, ta pa tehničnega vodjo posamezne ekipe ali druge člane upravnega odbora kluba !.

24. člen

Uradna komunikacija med upravnim odborom kluba ter igralkami poteka po elektronski pošti. To pomeni, da igralke svojo el.pošto spremljajo ter se na vsa sporočila vodstva kluba odzivajo v dogovorjenih rokih!

25. člen

Vse igralke ŽOK Puconci upoštevajo Etični kodeks kluba ter se ravnajo v skladu z njim!

 

ČLANARINA IN VADNINA

26. člen

Upravni odbor kluba pred sezono določi letno članarino in vadnino ter kriterije plačevanja za tekočo tekmovalno sezono ( kdo je oproščen plačevanja ipd.) !

27. člen

Vadnina in članarina se po določitvi višine v določenih obrokih nakazuje na TRR kluba. V primeru odsotnosti (ne glede na razlog) in neobveščenosti trenerja se plača polna višina določene vadnine. V primeru daljše odsotnosti igralca in obveščenosti trenerja o vzroku izostanka se plača temu primerna vadnina. Vadnina je eden izmed pomembnih virov dohodkov kluba in nujno potrebna za zdravo poslovanje kluba.

 

2. RAVNANJA IN DOLŽNOSTI KLUBA DO IGRALK POSAMEZNIH EKIP

28. člen

Klub vsem igralkam ŽOK Puconci zagotavlja primerne pogoje za nemoteno obiskovanje in izvedbo treningov, tekem ter drugih klubskih aktivnosti!

29. člen

Vodstvo kluba v celoti (upravni odbor ) ter teh. vodje in njihovi namestniki ter posebej tudi vsi klubski trenerji, gojijo korekten, enakopraven in načelen odnos do vseh igralk kluba (ekipe) ter zagotavljajo dobre medsebojne odnose na relaciji klub-igralke!

30. člen

V primeru klubskih aktivnosti posameznih ekip, ki niso direktno povezane z tekmovanji v okviru OZS (Odbojkarska zveza Slovenije) in temeljijo tudi na prostovoljnem soglasju igralk, UO za vsako posamezno »akcijo« določi finančni prispevek igralk, ki se teh aktivnosti udeležijo (t.i. samoprispevek)!

31. člen

Klub vsem igralkam kluba zagotavlja organizirane prevoze na vse tekme kjer gostuje klub!

32. člen

Klub vsem igralkam v primeru tekmovanj v pod okriljem OZS, ko ekipe gostujejo zagotavlja primerno malico in napitke (odvisno od kraja tekmovanja). V primeru tekmovanj v domači dvorani, so napitki prav tako na razpolago, malice pa odvisno od časa trajanje tekem in odločitve upravnega odbora !

33. člen

Igralkam članske ekipe in staršem, ki potujejo na treninge ali tekme v razdalji 5 km ali več v eno smer , se jim za vsak skupno prevožen km v obe smeri , povrnejo potni stroški oz. kilometrina v višini, določeni z uredbo.

34. člen

Obračun potnih stroškov se opravlja mesečno na podlagi dejansko prevoženih km, klubskih evidenc ter predloženem potnem nalogu igralke /člana kluba.

35. člen

Vsem posameznim ekipam, ki tekmujejo pod okriljem OZS, se zagotovijo primerni dresi . V skladu z sklepom upravnega odbora v tekočem letu pa tudi druga oprema!

36. člen

Članski ekipi se poleg dresov zagotovijo še klubske trenirke ter športne torbe ter v skladu z sklepom upravnega odbora tudi druga oprema. Zadolžena klubska oprema se po prenehanju igranja za ŽOK Puconci vrne klubu!

 

3. SPLOŠNE DOLOČBE

37. člen

Morebitne nesporazume ali nesoglasja rešuje na 1. stopnji disciplinska komisija ŽOK Puconci. V primeru da ne pride do sporazumne rešitve na 1. stopnji, spor na 2. stopnji v skladu z statutom rešuje upravni odbor kluba.

38. člen

Pravila obnašanja in obveznosti igralk ŽOK Puconci ter dolžnosti in ravnanja kluba do igralk posameznih ekip je bil sprejet na sestanku Upravnega odbora kluba dne 18.03.2015 in velja od datuma sprejema dalje.

Predsednik ŽOK PUCONCI:

DANILO JANASIK

 
ROTO GROUP d.o.o.Kema d.o.o.Zavarovalnica Triglav, d.d.SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.Občina PuconciCEROP d.o.o.Elektronabava d.o.o.Malar Pi-Št, slikopleskarstvo in fasaderstvo, Štefan Pintarič s.p.Pomgrad - CP d. d.Okrepčevalnica laguna Simon Flisar s.p.Tiskarna aiP Praprotnik d.o.o.ABC Maziva d.o.o.BTS Company d.o.o.CDC d.o.o.Dengrad gradbeništvo Denis Rajbar s.p.Zavarovalnica GeneraliInstalacijski center KA-ELKrajevna skupnost PuconciSkupina PanvitaMesser SlovenijaAndrej Horvat S.P. - Trans BetonVTH Hack JožefNaravno zdravljenje Vito, Vitomir Ravnikar s.p.
Sporočila sponzorjev:

Kot že ustaljeno vas vabimo k branju in deljenju naših najbolj svežih objav s svetovalnega portala Vse bo v redu s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Pri tem nas označite: na Facebooku smo kot Zavarovalnica Triglav, na Twitterju pa @TriglavGroup. Ne pozabite pa nas označiti tudi ob objavah vaših dosežkov, da vam lahko čestitamo.

Si znate odgovorili na vprašanje, kaj bi bilo s tistimi, ki jih imate najraje, če bi se vam zgodilo najhujše? Na novi spletni strani https://zivljenje.triglav.si najdete odgovore na vsa vprašanja o življenjskih zavarovanjih, na katera do sedaj niste našli pravega odgovora.

Preverite, pri katerih posegih obnove doma je treba za strokovni nasvet ali izračun zaprositi arhitekta, statika in strojnega inženirja. Posebno previdnost zahtevajo posegi v starejše objekte.

18 % prebivalstva v Sloveniji živi na plazovom izpostavljenih območjih. S hitrim testom Uprave RS za zaščito in reševanje preverite, ali zemeljski plaz grozi tudi vašemu domu in kako se lahko zaščitite.

Odločili ste se za skupno življenje v dvoje. Eno od pomembnih vprašanj, na katero boste morali najti odgovor je tudi: kaj bo moje, kaj bo tvoje in kaj bo najino.

»Pomivala sem tla, ko me je v spodnjem delu križa zagrabila tako močna bolečina, da mi je vzelo s sapo. Samo pokleknila sem in se nisem mogla več zravnati.« Če ste se že srečali z išiasom, poznate to bolečino. Toda ni vsaka bolečina v hrbtu išias.

Pred jesenjo naj vas spet spomnimo, da delite naše nasvete s portala Vse bo v redu s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Pri tem nas označite: na Facebooku smo kot Zavarovalnica Triglav, na Twitterju pa @TriglavGroup.
Ob tem vas prosimo, da nas tudi vi označite ob svojih uspehih, da vam bomo lahko čestitali in se veselili z vami.

Ali imate sklenjeno avtomobilsko asistenco? Zakaj ne bi enako dobro poskrbeli tudi zase? Razlagamo, kaj je nezgodno zavarovanje z asistenco in kaj omogoča.

Res je, da ves čas poslušajo, toda če znate s pametnimi zvočniki upravljati »pametno«, so varni in uporabni pomočniki.

Kdaj kupiti in kdaj prodati? Kako se odločiti, katero delnico izbrati? Kaj odraža cena delnice? … Usvojite pet osnovnih naukov o poslovanju z delnicami.

Kje in kako se lahko s kolesom spustite čez drn in strn? Preverite, kaj svetuje Kolesarsko društvo Rajd.

Konec avgusta smo vas pozvali, da spremljate našo akcijo Očistimo gore na čiščenju Triglavskih podov in okolice Kredarice. Zahvaljujemo se vam, da ste podprli in delili našo zgodbo #ocistimoledenik na družbenih omrežjih. Vas zanima, kaj se je dogajalo pod Triglavom? Oglejte si kratek posnetek.

Te dni je v našem visokogorju pod okriljem Zavarovalnice Triglav, d.d. potekala akcija Čiščenje Triglavskega ledenika, za ohranjanje našega bisera.

Kljub težavnemu terenu, so nam tudi vremenski pogoji 28. in 29. avgusta služili, da smo lahko združili moči in se lotili zbiranja vsega, kar ne sodi v gore.

Prosimo vas, da delite informacije o poteku čistilne akcije širšega območja pod Triglavom in okolice Kredarice.

Najdete nas na Facebooku: facebook.com/ocistimogore, Instagramu @ocistimogore ali Twitterju @ocistimogore

Prosimo, da uporabite #ocistimogore in #ocistimoledenik.