Pravilnik o članstvu v ženskem odbojkarskem klubu Puconci

Na podlagi 9., 10., 11., 12., 13. in 14. člena Statuta ŽOK PUCONCI, Puconci je upravni odbor na svoji 4. seji dne 1.2.2008 sprejel

 
PRAVILNIK O ČLANSTVU V ŽENSKEM ODBOJKARSKEM KLUBU PUCONCI

 

1. člen

Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja z navedeno dejavnostjo, ki sprejema ta statut in v ta namen poda pismeno pristopno izjavno, v kateri izrazi željo postati član društva. Z izjavo se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva ter plačal članarino. Članstvo v društvu je prostovoljno.

Društvo ima redne in častne člane.

2. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 • da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva;
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva;
 • da dajejo predloge ter sugestije organom društva k delu iz izpopolnjevanju nalog;
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem;
 • da glede na dosežene kvalifikacije sodelujejo na internih tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter zastopajo društvo na tekmovanjih in predstavitvah v Sloveniji in v tujini
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo društva ter za dosežene uspehe.

3. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo statut društva in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da sodelujejo na tekmovanjih društva;
 • da spoštujejo ta statut ter odločbe in sklepe organov društva ter varujejo ugled društva,
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva;
 • da se izpopolnjujejo ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane,
 • da redno plačujejo članarino;
 • da skrbijo za objekte društva in druga sredstva, s katerimi društvo razpolaga.

4. člen

Častni član društva lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspehe društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če častni član hkrati ni član društva nima pravice odločanja v organih društva.

5. člen

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

6. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije društva
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar poda upravnemu odboru pismeno izjavo o izstopu. Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje. O izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep se izda v skladu z določbami disciplinskega pravilnika.

7. člen

Član s podpisom pristopne izjave o članstvu potrjuje, da pozna pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva in da je seznanjen s temeljnim namenom delovanja kluba, ter da bo ravnal po določilih statuta in pravil kluba. Prav tako dovoljuje zbiranje, hranjenje in uporabo podatkov za namene delovanja kluba v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Puconci, 1.2.2008

Obišči nas
Aktualna obvestila in dogodke najdete na naši Facebook strani
facebook.com/zokpuconci
Sponzorji
 • Murexim Kema
 • Ac-Profekt, prodaja in servis vozil d.o.o.
 • Transpak d.o.o.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.
 • Občina Puconci
 • CEROP d.o.o.
 • Püngrad, Javno Komunalno Podjetje d.o.o.
 • Teo - Ten, d.o.o., podjetje za proizvodnjo in trgovino
 • Pomurske lekarne
 • SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.
 • ROTO GROUP d.o.o.
 • Animus d.o.o. - grafična delavnica
 • ABC Maziva d.o.o.
 • BTS Company d.o.o.
 • CDC d.o.o.
 • Krajevna skupnost Puconci
 • Messer Slovenija